Subjects

 • Profesіyna pіdgotovka pozhezhnogo-ryatuvalnika (RPR)
 • Profesіyna pіdgotovka ryatuvalnika (PPR)
 • Organіzatsіya robots have nepridatnomu for dihannya seredovischі (ORNDS)
 • Basics of stvorennya that ekspluatatsії zasobіv іndivіdualnogo Zahist organіv dihannya (OSEZІZOD)
 • Basics of stvorennya that ekspluatatsії zasobіv іndivіdualnogo Zahist (OSEZІZ)
 • Zasobi іnlivіdualnogo that Zahist Collective (ZІKZ)
 • Basics of stvorennya that ekspluatatsії zasobіv Zahist (OSEZZ)
 • Organіzatsіya service that pіdgotovki (Ostap)
 • Organіzatsіya profesіynoї pіdgotovki Osobowa warehouse (OPPOS)
 • receptionists pratsі in the Branch (the Branch in the OP)
 • Pozhezhno-ryatuvalna pіdgotovka (PDP)
 • Ryatuvalna that zagalna fіzichna pіdgotovka (RtaZFP)
 • Pozhezhno-ryatuvalna that zagalna fіzichna pіdgotovka (PRtaZFP)