Факультет оперативно-рятувальних сил є структурним підрозділом Національного Університету цивільного захисту України, вищого навчального закладу IV рівня акредитації державної форми власності, підпорядкованого Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

 

Факультет здійснює підготовку  фахівців за спеціальностями: 261 «Пожежна безпека» освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» та 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист». 

 

До складу факультету входять: апарат адміністративного управління, чотири кафедри - Інженерної та аврійно-рятувальної техніки, Пожежної та рятувальної підготовки, Пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, Спеціальної хімії та хімічної технології та шість курсів здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання. 

 

Факультет функціонує відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», нормативно-правових актів МОН та ДСНС України, Статуту Національного університету цивільного захисту України та Положення про факультет.

 

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за денною та заочною формами навчання як за державним замовленням (курсант), так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (студент). На бюджет приймаються особи чоловічої і жіночої статі. Курсанти є рядовими служби цивільного захисту та знаходяться на спеціальному обліку, вони не підлягають призову на військову строкову службу. Студенти та курсанти мають можливість навчатись на військовій кафедрі підготовки офіцерів запасу. Студенти факультету, які мають високі показники у навчанні, мають можливість переведення на бюджетну форму навчання з подальшим присвоєнням спеціального звання лейтенант служби цивільного захисту та гарантованим працевлаштуванням у підрозділах ДСНС України. Випускники отримують диплом державного зразка.

 

Головними завданнями факультету є:

 • здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр та магістр;
 • забезпечення належних умов для якісної підготовки фахівців;
 • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;
 • створення комплексного науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються на факультеті та складають галузевий компонент стандартів вищої освіти у сфері цивільного захисту, а також стандартів вищої освіти університету;
 • виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень;
 • пошук та втілення в життя ефективних форм інтеграції навчання і науково-дослідної роботи з діяльністю практичних підрозділів;
 • співробітництво із вітчизняними та закордонними навчальними закладами, їх структурними підрозділами, вченими, спеціалістами, міжнародними організаціями з метою підготовки кадрів, проведення спільних наукових досліджень, обміну досвідом організації навчального процесу та наукових досліджень. Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання як за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Випускники отримують диплом державного зразка.

Випускник факультету - висококваліфікований інженер, який користується великим попитом на ринку праці не тільки в структурі Державної служби України із надзвичайних ситуацій, а й інших міністерствах і відомствах, в приватному секторі економіки, в органах виконавчої влади у відділах цивільного захисту (обласні, міські, районні, державні адміністрації), науково-дослідних та експертно-криміналістичних центрах, центрах сертифікації та стандартизації, підприємствах харчової промисловості, заводських хімічних лабораторіях, на підприємствах по виробництву медичних препаратів. 

 

Чисельність науково-педагогічних працівників кафедр факультету, які забезпечують освітній процес, становить 43 особи, серед яких:

 • докторів наук – 8
 • кандидатів наук (докторів філософії)  - 33
 • мають вчене звання професора - 7
 • мають вчене звання доцента, старшого наукового співробітника -22

Факультет у своєму складі налічує понад 450 здобувачів вищої освіти (курсантів, студентів, докторантів, ад’юнктів, здобувачів вищої освіти заочної форми навчання).