Хімічна технологія та інженерія

Підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра здійснюється відповідно до Освітньо-професійної програми «Радіаційний та хімічний захист» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія

 

Обсяг освітньої програми складає 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.

 Мета освітньо-професійної програми: підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов'язані з розробкою, виробництвом, дослідженням та сертифікацією хімічних речовин, матеріалів та виробів на їх основі, а також відповідних технологічних процесів, вирішувати питання зниження ризиків у функціонуванні та розвитку хімічних технологічних процесів, здійснювати роботи щодо запобігання та ліквідації аварійних ситуацій, пов’язаних зі зберіганням, виробництвом, переробкою та транспортуванням небезпечних речовин і матеріалів. 

Предметна область (галузь знань, спеціальність) 

 • Технологічні процеси і апарати сучасних хімічних виробництв, поняття, категорії, концепції, принципи хімічних технологій, процесів та апаратів хімічних виробництв.
 • Методи та способи щодо запобігання та ліквідації аварійних ситуацій, пов’язаних зі зберіганням, виробництвом, переробкою та транспортуванням небезпечних речовин і матеріалів.

Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»,

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

 

Придатність до працевлаштування 

Професійні назви робіт за ДК 003:2010:

«Інженер з радіаційної та хімічної розвідки, інженер-радіохімік», код КП 2113.2; «Хімік», код КП 2113.2; «Інженер (хімічні технології)», код КП 2146.2; «Інженер-лаборант, консультант з хімічної технології», код КП 2149.2; «Інженер-інспектор»,  код КП 22187; «Інспектор з контролю якості продукції», код КП 22622; «Інспектор у вибухонебезпечних виробництвах», код КП 22512; «Помічник керівника виробничого підрозділу», код КП 3436.2; «Технік-радіометрист», код КП 3491; «Технік-технолог», код КП 3590. 

Унікальність освітньо-професійної програми «Радіаційний та хімічний захист» забезпечується набором навчальних дисциплін зі своєю винятковою стркутурно-логічною схемою, яка забезпечує інтеграцію теоретичних знань та практичних навичок, отриманих під час вивчення навчальних дисциплін: Засоби індивідуального та колективного захисту, Основи радіаційної безпеки, Аварійно-рятувальні роботи з радіаційного та хімічного захисту в надзвичайних ситуаціях, Захист населення та територій від наслідків зруйнувань радіаційних та хімічних об'єктів. Це дозволяє набути загальні та фахові компетентності, що передбачають можливість застосовувати теорії, а також методи моніторингу та прогнозування, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій з викидом радіоактивних, хімічних та біологічних небезпечних речовин та їх ліквідації.

 

Програма підготовки передбачає проведення навчальних практик та практичної підготовки, які проводяться в Учбовому центрі оперативно-рятувальної служби ДСНС України м. Мерефа та у підрозділах ГУ ДСНС України. Навчальна практика проводиться з 1-го по 4-й курс.

У підрозділах ГУ ДСНС України проводиться навчальна практика (2,4,6 семестри) та переддипломна практика (8 семестр):

 • 2 семестр - навчальна практика на посаді дозиметриста, дезактиваторника
 • 4 семестр - навчальна практика на посаді дозиметриста, дезактиваторника
 • 6 семестр - навчальна практика на посаді начальник відділення радіаційного та хімічного захисту
 • 8 семестр -  переддипломна практика на посаді начальника групи радіаційного та хімічного захисту 

У підрозділах ГУ ДСНС України у Харківській області практична підготовка проводиться у формі добового чергування або протягом робочого дня:

 • 3 курс -  на посаді начальник відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення (добове чергування)
 • 4 курс - на посаді начальник відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення (добове чергування)

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені даною освітньо-професійною програмою та рівня сформованості компетентностей. Нормативна форма випускної атестації  – захист кваліфікаційної роботи. Виконання та захист кваліфікаційної роботи проводиться в 8-му семестрі.

 Випускники отримують диплом державного зразка І рівня вищої освіти.

 Працевлаштування: 

1) бюджет -  в структурі Державної служби України з надзвичайних ситуацій на посадах:

 • інженер хіміко-радіологічної лабораторії
 • начальник хіміко-радіологічної лабораторії
 • начальник відділення радіаційного та хімічного захисту
 • начальник групи радіаційного та хімічного захисту
 • фахівець відділу цивільного захисту

2) контракт - в структурах підприємницької діяльності на посадах, діяльність яких пов’язана із хімічною технологією.