Хімічна технологія та інженерія

Підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістр здійснюється відповідно до Освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія

 

Обсяг освітньої програми складає 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.

 Мета освітньо-професійної програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми хімічних технологій та інженерії, хімічного та радіаційного захисту, що передбачає проведення досліджень таздійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог

Предметна область (галузь знань, спеціальність) 

 • Технологічні процеси і апарати сучасних хімічних виробництв, поняття, категорії, концепції, принципи хімічних технологій, процесів та апаратів хімічних виробництв.
 • Технології хімічної промисловості, фізико-хімічні методи досліджень, методи моделювання, оптимізації, прийняття рішень та проектування хімічних процесів та апаратів, методи планування та обробки результатів експериментів.
 • Методи та способи щодо запобігання та ліквідації аварійних ситуацій, пов’язаних зі зберіганням, виробництвом, переробкою та транспортуванням небезпечних речовин і матеріалів.

 

 

Придатність до працевлаштування 

Керівник (технолог, хімік) виробничих підрозділів у харчовій, хімічній переробній, енергетичній галузях промисловості, фармації, транспорті та сільському господарстві; хімік; інженер-лаборант; інженер-технолог (хімічні технології); інженер-дослідник; інженер з підготовки виробництва; інженер з охорони навколишнього середовища; молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи), начальник (завідувач) хіміко-радіометричної лабораторії, начальник служби радіаційного та хімічного захисту, інженер з радіаційної безпеки, інженер з радіаційної та хімічної розвідки, інженер-радіолог

 

Унікальність освітньо-професійної програми «Радіаційний та хімічний захист» забезпечується набором навчальних дисциплін зі своєю винятковою стркутурно-логічною схемою, яка забезпечує інтеграцію теоретичних знань та практичних навичок, отриманих під час вивчення навчальних дисциплін: Правове регулювання діяльності у сфері радіаційного, хімічного і біологічного захисту, Прогнозування та оцінка ризиків на хімічно небезпечних виробництвах, Організація та планування захисту населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно  небезпечних об’єктах, Організація аварійно-рятувальних робіт з радіаційного та хімічного захисту в надзвичайних ситуаціях, Поводження з радіоактивними матеріалами. Це дозволяє набути загальні та фахові компетентності, що передбачають можливість застосовувати теорії, а також методи моніторингу та прогнозування, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій з викидом радіоактивних, хімічних та біологічних небезпечних речовин та їх ліквідації.

 

Програма підготовки передбачає проведення переддипломної навчальної практики на посадах начальника групи радіаційного та хімічного захисту, начальник служби радіаційного та хімічного захисту, викладача навчального центру, викладача навчального закладу ДСНС, інженер-радіолог, інженер з радіаційної та хімічної розвідки, інженер з радіаційної безпеки, інженера-технолога хімічних виробництв

 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені даною освітньо-професійною програмою та рівня сформованості компетентностей. Нормативна форма випускної атестації  – захист кваліфікаційної роботи. Виконання та захист кваліфікаційної роботи проводиться в 3-му семестрі.

 Випускники отримують диплом державного зразка IІ рівня вищої освіти.

 Працевлаштування: 

1) бюджет -  в структурі Державної служби України з надзвичайних ситуацій на посадах:

 • начальника групи радіаційного та хімічного захисту,
 • начальник служби радіаційного та хімічного захисту,
 • викладача навчального центру,
 • викладача навчального закладу ДСНС 

2) контракт - в структурах підприємницької діяльності на посадах, діяльність яких пов’язана із хімічною технологією.

 • інженер-радіолог,
 • інженер з радіаційної та хімічної розвідки,
 • інженер з радіаційної безпеки,
 • інженера-технолога хімічних виробництв