Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи та дослідження на кафедрі Спеціальної хімії та хімічної технології проводяться за такими основними напрямками:

Науково-дослідні роботи та дослідження на кафедрі Спеціальної хімії та хімічної технології проводяться за такими основними напрямками:
1. Фізико-хімічні властивості речовин:
2. Горіння речовин та матеріалів:
3. Пожежогасіння та вогнезахист:
4. Природоохоронні технології:
5. Радіаційний, хімічний захист та моніторинг:
6. Педагогіка:
 
 
Профілі ORCID та Scopus
співробітників кафедри Спеціальної хімії та хімічної технології
 
№ з/п
Профіль в
scholar.google
Ідентифікатор ORCID
Ідентифікатор Scopus
1.   
Гапон Юліана Костянтинівна 0000-0002-3304-5657
2.   
3.  
 
4.   
5.   
6.   
Дейнека Вікторія Володимирівна 0000-0002-5781-7092
7.   
8. 
 
9. 
 
10.
 
11. 
 
12.
 
 

 

 

 

     

Пристрій для проведення деконтамінації

Загальний вигляд:

В основу пристрою для проведення деконтамінації поставлено завдання щодо проведення деконтамінації за допомогою існуючих пожежних автоцистерн без додаткового їх переобладнання. Це дозволить проводити оперативну деконтамінаційну обробку, як  рятівників так і населення та технічних засобів, під час виникнення надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру, у стислі строки без залучення додаткової спеціальної техніки та засобів. Пристрій для проведення деконтаменації включає: кронштейни для кріплення пристрою на пожежній драбині та затискне кільце для закріплення пожежного ствола на драбині; замки кронштейнів та затискного кільця; висувну та поворотну штанги з затискними гвинтами.

    

«Експериментальна установка для подачі піни швидкого тверднення»

Загальний вигляд:

В основу експериментальної установки для подачі піни швидкого тверднення поставлено завдання щодо роздільної подачі двокомпонентної піноутворюючої системи. Використання установки дозволяє проводити оперативну подачу як ізолюючих так і вогнегасних матеріалів на поверхню рідких небезпечних хімічних речовин та горючих рідин.Експериментальна установка для подачі піни швидкого тверднення включає: спинку-каркас для кріплення основних складових установки та зручного транспортування, 2 балони загальним об’ємом 11 л, повітряний балон високого тиску об’ємом 1 л, редуктор повітряний, камера змішування робочих розчинів, розтруб з отворами та пакетом сіток, ручка, комплект трубок, 2 плечові паски.

 
 
За час існування кафедри науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 225 статей у фахових виданнях України та зарубіжжя. Опубліковано наукові статті у збірках (журналах), що входять до переліку міжнародних науко-метричних баз WEBOMETRICS, Scopus, Web of Science.

Основні наукові публікації співробітників кафедри

 

Щорічно співробітники кафедри беруть участь у 10 – 12 науково-практичних конференціях, як в Україні, так і за її межами.
 
  •  
 
Науково-педагогічні працівники кафедри активно проводять роботу з подання заявок для отримання охоронних документів на право інтелектуальної власності (патентів на винаходи, корисні моделі, авторських свідоцтв на службовий твір).
 

1. Пат. 82249 Україна, МПК7 G01K 17/04, G01N 25/20. Спосіб компенсаційного диференційно-термічного аналізу теплових ефектів / Трегубов Д.Г., Тарахно О.В., Жернокльов К.В.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2013 01866; заявл. 15.02.2013 ; опубл. 25.07.2013, Бюл. №14.
2. Патент 104561 Україна, Кліматична камера / Кустов М.В., Калугін В.Д., Поспєлов Б.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2013 11701; заявл. 19.09.2013 ; опубл. 10.02.2014, Бюл. №4.
3. Патент 104709 Україна, Стенд для дослідження процесів горіння / Кустов М.В., Жернокльов К.В.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2013 11756; заявл. 19.09.2013 ; опубл. 25.02.2014, Бюл. №5.
4. Патент 98931 Україна, МПК7 G01N 25/20. Спосіб оцінки схильності зернистих матеріалів до самонагрівання / Трегубов Д.Г., Тарахно О.В., Жернокльов К.В., Оржиховський Д.С.; заявник та патентовласник НУЦЗУ - u 2014 13114; заявл. 08.12.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. №9.
5. Пат. 105339 Україна. Пристрій для скидання автоматизованих засобів контролю факторів небезпеки та вантажів для постраждалих з безпілотного літального апарату / Андронов В.А., Калугін В.Д., Тютюник В.В., Тютюник Ю.В.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2015 05311; заявл. 15.10.2015; опубл. 10.03.2016, Бюл.№ 7.
6. Пат. 105292, Україна, МПК G01T 1/204. Рідкий сцинтилятор / Л.А. Андрющенко, О.І. Бедрик, П.М. Жмурін, Л.М. Трефілова; заявник та патентовласник Iнститут сцинтиляційних матерiалiв НАНУ – № а 201213508 ; заявл. 26.11.2012 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. №8.
7. Пат. 120982 Україна, МПК8 A62C 3/02, A62C 5/033. Спосіб гасіння низових лісових пожеж за допомогою бінарних гелеутворюючих систем / Кірєєв О.О., Савельєв Д.І., Трегубов Д.Г., Онацька А.О.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2017 05311; заявл. 30.05.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл.№ 22.
8. Пат. 114393 Україна. Пристрій для скидання автоматизованих засобів контролю небезпечних факторів надзвичайних ситуацій з безпілотного літального апарату / Андронов В.А., Калугін В.Д., Тютюник В.В., Тютюник Ю.В.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2015 05311; заявл. 15.10.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл.№ 7.
9. Пат. 118468 Україна МПК7 (2006) A62C 13/00, A62C 31/00, F04F 5/00 Переносний пристрій ежекційного типу для отримання вогнегасного гелю / Саченко О.В, Виноградов С.А., Кірєєв О.О., Калиновський А.Я., Островерх О.О., Баркалов В.Г. заявник і патентовласник Національний університет цивільного захисту України. – u201701868. Заявл. 27.02.2017; Патент опубліковано 10.08.2017; бюл. № 15/2017

10. Патент 135238 Україна, МПК A62D 3/00 (2006.01), A61L 2/00 (2006.01). Кустов М.В., Слепужніков Є.Д., Тарахно О.В., Чиркіна М.В. /Патент на корисну модель «Пристрій для проведення деконтамінації»// заявник та патентовласник НУЦЗУ- №u201900129; заявл. 03.01.2019; опубл. 25.06.2019, Бюл. №12.

11. Патент 148494 Україна, МПК (2021.01), G21F 5/00. Слепужніков Є.Д., Кустов М.В., Григоренко О.М., Хмиров І.М., Липовий В.О., Хмирова А.О. /Патент на корисну модель «Універсальний контейнер для джерел іонізуючого випромінювання»// заявник та патентовласник НУЦЗУ- № u202102135; заявл. 22.04.2021; опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.
 

 
  
 
 
На кафедрі було підготовлено та захищено 6 дисертацій на здобуття вченого ступеня “доктор наук” та 6 дисертацій на здобуття вченого ступеня “кандидат наук”.
Кандидатські дисертації:
• Бабенко О.В. “Використання явища гелеутворення для підвищення ефективності рідинних засобів пожежогасіння”;
• Кустов М.В. “Разработка огнетушащего состава повышенной эффективности на основе водных стабилизированных эмульсий для тушения пожаров класса А ”;
•Прусский А.В. “Разработка газового пожарного извещателя с полупроводниковым чувствительным элементом спиралевидного типа для выявления первичной стадии горения целлюлозосодержащих материалов”;
• Савченко О.В. “Підвищення ефективності пожежогасіння об‘єктів житлового сектору шляхом використання гелеутворюючих складів”;
• Чернуха А.А. “Підвищення ефективності вогнезахисту деревени за допомогою гелеутворюючих складів на основі силікатів”;
• Савельєв Д.І. "Підвищення ефективності гасіння низових лісових пожеж шляхом використання бінарних вогнегасних систем з роздільним подаванням"
 
Докторські дисертації:
• Киреев А.А. “Гелеобразующие огнетушащие и огнезащитные средства повышенной эффективности применительно к пожарам класса А”;
• Тютюник В.В. “Создание комплексной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций в регионах Украины”;
• Кустов М.В. "Організаційно-технічні методи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що призводять до викиду в атмосферу небезпечних речовин";
• Дадашов І. Ф. огли "Розвиток наукових основ гасіння горючих рідин твердими пористими матеріалами та гелеутворюючими системами";
• Шаршанов А.Я. "Розвиток наукових основ захисту речовин і матеріалів від теплового впливу пожежі";
• Тарахно О.В "Розвиток наукових основ створення еластичних вогнегасних покриттів по текстильних  матеріалах"