Наукова діяльність

Кафедра виконувала науково-дослідні проекти та дисертації за наступними напрямками:

Науково-дослідні роботи на кафедрі спеціальної хімії та хімічної технології проводяться за такими ключовими напрямами:
1. Фізичні та хімічні властивості речовин:
• дослідження фізичних і хімічних властивостей речовин ;
• розвиток теорії рідин ;
• фізико-хімічні процеси в сцинтиляційних матеріалах ;
• хімія твердих і рідких розчинів ;
• термо-, граві- та калориметричні дослідження ;
• кераміка техніко-господарського та медичного призначення (сегнетокераміка, п'єзокераміка, порцеляна, технічна та конструкційна оксидна кераміка, вогнетривкі матеріали, стоматологічні композиційні матеріали) ;
• в'яжучі матеріали та бетони (радіаційно-стійкі, вогнетривкі та будівельні) ;
2. Горіння речовин і матеріалів:
• визначення умов виникнення горіння ;
• визначення характерної температури пожежонебезпечності або термостійкості матеріалів ;
• аналіз і прогнозування динаміки небезпечних факторів пожежі ;
• дослідження механізмів поширення горіння ;
• теоретичні аспекти пожежно-технічної експертизи .
3. Боротьба з пожежами та протипожежний захист:
• розробка та вдосконалення вогнегасних і протипожежних засобів або методів ;
• розробка механізмів випадання дисперсних утворень в атмосфері ;
• розробка просочувальних складів для жаро- та вогнестійкого спецодягу ;
• теоретичне дослідження багатошарових тепло- та вогнезахисних екранів .
4. Екологічні технології:
• розвиток і вдосконалення екологічних технологій ;
• знешкодження та переробка відходів ;
• розвиток систем очищення води ;
• розвиток енерго- та ресурсозберігаючих технологій .
• розробка сорбційних технологій ;
• аналіз факторів виникнення техногенних та екологічних небезпек .
5. Радіаційний, хімічний захист і моніторинг:
• розробка систем моніторингу ;
• розробка наноплівок і сцинтиляційних сенсорів ;
• розробка радіаційно-стійких бетонів ;
• розробка механізмів випадання дисперсних утворень в атмосфері .
 
 
18 травня 2023 року у рамках відзначення Дня науки в Україні в НУЦЗ України  було проведено конкурс наукових розробок, створених у 2022 році. Конкурсній комісії було представлено кращі наукові експонати та монографії університету. Від кафедри спеціальної хімії та хімічної технології факультету оперативно-рятувальних сил до участі у конкурсі було подано 2 наукових експонати. За результатами голосування конкурсної комісії:

– авторський колектив виставкового наукового експонату «Лабораторна установка для проведення вогневих випробувань текстильних матеріалів» у складі Скородумова О.Б., Чеботарьова О.М. було нагороджено диплом І ступеня– авторський колектив виставкового наукового експонату «Мобільний контейнер для джерел іонізуючого випромінювання» у складі Слепужніков Є.Д., Чиркіна М.А., Мінська Н.В., Гапон Ю.К. отримали диплом ІІ ступеня.

  

 

  Дисертаційні дослідження ад'юнктів кафедри 

           Лисак Наталія Михайлівна "Кремнеземвмісні вогнезахисні покриття для будівельних матеріалів". Науковий керівник: професор, доктор технічних наук, професор кафедри Скородумова Ольга Борисівна.

 

 

 

     Макаренко Вікторія Сергіївна "Удосконалення методів гасіння пожеж легкозаймистих рідин твердими пористими матеріалами". Науковий керівник: професор, доктор технічних наук, професор кафедри Кірєєв Олександр Олександрович.

  

 

  

Чеботарьова Олена Миколаївна "Вогнестійкі покриття по текстильних матеріалах на основі гібридних гелів SiO2". Науковий керівник: професор, доктор технічних наук, професор кафедри Скородумова Ольга Борисівна.

  

 

  

 

Робота наукового товариства 

Згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» в НУЦЗ України працює наукове товариство здобувачів вищої освіти і молодих вчених, в межах діяльності якого здобувачі залучені до реалізації наукових тем кафедр та/або індивідуальних тем досліджень під час освітнього процесу за ОПП "Радіаційний та хімічний захист" (Наказ НУЦЗУ від 29.09.2023 р № 215  «Про організацію роботи наукового товариства університету у 2023-2024 навчальному році»).

 

Відбір проб рідин та твердих речовин за допомогою комплекту для відбору проб SMART DEFENSE SD-1 зі здобувачами вищої освіти гр. ХТ-20-235

 

 

 

 Методика написання наукових статей

 

Знайомство з поняттям "статистична вибірка"

 

Ознайомлення з  контейнером для  джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

Приготування розчинів різної концентрації. Дослідження розчинностей солей у воді. Робота з хімічним посудом

  

 

 

 
Науково-дослідні роботи та дослідження на кафедрі Спеціальної хімії та хімічної технології проводяться за такими основними напрямками:

 
 
Профілі ORCID та Scopus
співробітників кафедри Спеціальної хімії та хімічної технології
 
№ з/п
Профіль в
Google Scholar
Ідентифікатор ORCID
Ідентифікатор Scopus
1.  
Гапон Юліана Костянтинівна 0000-0002-3304-5657
2. 
3.  
4.  
5.  
6. 
7. 
8.
9. 
10.
11.
Гончаренко Яна Миколаївна  
 

 

 

 

     

Пристрій для проведення деконтамінації

Загальний вигляд:

В основу пристрою для проведення деконтамінації поставлено завдання щодо проведення деконтамінації за допомогою існуючих пожежних автоцистерн без додаткового їх переобладнання. Це дозволить проводити оперативну деконтамінаційну обробку, як  рятівників так і населення та технічних засобів, під час виникнення надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру, у стислі строки без залучення додаткової спеціальної техніки та засобів. Пристрій для проведення деконтаменації включає: кронштейни для кріплення пристрою на пожежній драбині та затискне кільце для закріплення пожежного ствола на драбині; замки кронштейнів та затискного кільця; висувну та поворотну штанги з затискними гвинтами.

    

«Експериментальна установка для подачі піни швидкого тверднення»

Загальний вигляд:

В основу експериментальної установки для подачі піни швидкого тверднення поставлено завдання щодо роздільної подачі двокомпонентної піноутворюючої системи. Використання установки дозволяє проводити оперативну подачу як ізолюючих так і вогнегасних матеріалів на поверхню рідких небезпечних хімічних речовин та горючих рідин.Експериментальна установка для подачі піни швидкого тверднення включає: спинку-каркас для кріплення основних складових установки та зручного транспортування, 2 балони загальним об’ємом 11 л, повітряний балон високого тиску об’ємом 1 л, редуктор повітряний, камера змішування робочих розчинів, розтруб з отворами та пакетом сіток, ручка, комплект трубок, 2 плечові паски.

 
 
За час існування кафедри науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 225 статей у фахових виданнях України та зарубіжжя. Опубліковано наукові статті у збірках (журналах), що входять до переліку міжнародних науко-метричних баз WEBOMETRICS, Scopus, Web of Science.

Основні наукові публікації співробітників кафедри

 

Щорічно співробітники кафедри беруть участь у 10 – 12 науково-практичних конференціях, як в Україні, так і за її межами.
 
  •  
 
Науково-педагогічні працівники кафедри активно проводять роботу з подання заявок для отримання охоронних документів на право інтелектуальної власності (патентів на винаходи, корисні моделі, авторських свідоцтв на службовий твір).
 

1. Пат. 82249 Україна, МПК7 G01K 17/04, G01N 25/20. Спосіб компенсаційного диференційно-термічного аналізу теплових ефектів / Трегубов Д.Г., Тарахно О.В., Жернокльов К.В.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2013 01866; заявл. 15.02.2013 ; опубл. 25.07.2013, Бюл. №14.
2. Патент 104561 Україна, Кліматична камера / Кустов М.В., Калугін В.Д., Поспєлов Б.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2013 11701; заявл. 19.09.2013 ; опубл. 10.02.2014, Бюл. №4.
3. Патент 104709 Україна, Стенд для дослідження процесів горіння / Кустов М.В., Жернокльов К.В.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2013 11756; заявл. 19.09.2013 ; опубл. 25.02.2014, Бюл. №5.
4. Патент 98931 Україна, МПК7 G01N 25/20. Спосіб оцінки схильності зернистих матеріалів до самонагрівання / Трегубов Д.Г., Тарахно О.В., Жернокльов К.В., Оржиховський Д.С.; заявник та патентовласник НУЦЗУ - u 2014 13114; заявл. 08.12.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. №9.
5. Пат. 105339 Україна. Пристрій для скидання автоматизованих засобів контролю факторів небезпеки та вантажів для постраждалих з безпілотного літального апарату / Андронов В.А., Калугін В.Д., Тютюник В.В., Тютюник Ю.В.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2015 05311; заявл. 15.10.2015; опубл. 10.03.2016, Бюл.№ 7.
6. Пат. 105292, Україна, МПК G01T 1/204. Рідкий сцинтилятор / Л.А. Андрющенко, О.І. Бедрик, П.М. Жмурін, Л.М. Трефілова; заявник та патентовласник Iнститут сцинтиляційних матерiалiв НАНУ – № а 201213508 ; заявл. 26.11.2012 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. №8.
7. Пат. 120982 Україна, МПК8 A62C 3/02, A62C 5/033. Спосіб гасіння низових лісових пожеж за допомогою бінарних гелеутворюючих систем / Кірєєв О.О., Савельєв Д.І., Трегубов Д.Г., Онацька А.О.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2017 05311; заявл. 30.05.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл.№ 22.
8. Пат. 114393 Україна. Пристрій для скидання автоматизованих засобів контролю небезпечних факторів надзвичайних ситуацій з безпілотного літального апарату / Андронов В.А., Калугін В.Д., Тютюник В.В., Тютюник Ю.В.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2015 05311; заявл. 15.10.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл.№ 7.
9. Пат. 118468 Україна МПК7 (2006) A62C 13/00, A62C 31/00, F04F 5/00 Переносний пристрій ежекційного типу для отримання вогнегасного гелю / Саченко О.В, Виноградов С.А., Кірєєв О.О., Калиновський А.Я., Островерх О.О., Баркалов В.Г. заявник і патентовласник Національний університет цивільного захисту України. – u201701868. Заявл. 27.02.2017; Патент опубліковано 10.08.2017; бюл. № 15/2017.

10. Патент № 125166 на корисну модель. Бойовий одяг пожежного / Крадожон В.А., Скородумова О.В., Тарахно О.В. Віноградов С.А.-  заявка № U201800159 від 03.02.2018. 

11. Пат. № 139094; UA А62 С3/06; Трегубов Д.Г., Киреев А.А., Дадашов И.Ф. та ін. Спосіб гасіння горючих та легкозаймистих рідин бінарною системою на основі гранульованого піноскла / заяв. та патентовл.: НУЦЗУ. 06.05.2019, опубл. 26.12.2019. Бюл. № 24. 4с.

12. Патент 135238 Україна, МПК A62D 3/00 (2006.01), A61L 2/00 (2006.01). Кустов М.В., Слепужніков Є.Д., Тарахно О.В., Чиркіна М.В. /Патент на корисну модель «Пристрій для проведення деконтамінації»// заявник та патентовласник НУЦЗУ- №u201900129; заявл. 03.01.2019; опубл. 25.06.2019, Бюл. №12.

13. Кірєєв О.О., Кондратюк І.С., Калиновський А.Я., Виноградов С.А., Пєтухов Р.А. ШВИДКОТВЕРДІЮЧА ПІНА. Патент № 138072 uа. - 201902036  Дата подання заявки: 28.02.2019. 25.11.2019 (46) Публікація відомостей про видачу патенту: 25.11.2019, Бюл №22. 4 с.

14. Патент 148494 Україна, МПК (2021.01), G21F 5/00. Слепужніков Є.Д., Кустов М.В., Григоренко О.М., Хмиров І.М., Липовий В.О., Хмирова А.О. /Патент на корисну модель «Універсальний контейнер для джерел іонізуючого випромінювання»// заявник та патентовласник НУЦЗУ- № u202102135; заявл. 22.04.2021; опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.

15. Патент 150432 Україна, МПК B01D 53/18 (2006.01), B01D 47/10 (2006.01). Кустов М.В., Мельниченко А.С., Слепужніков Є.Д., Чиркіна М.А., Хмиров І.М., Демент М.О., Рагімов С.Ю./Патент на корисну модель «Камера для дослідження процесів сорбції газів»// заявник та патентовласник НУЦЗУ- № u 2021 05395; заявл. 23.09.2021, опубл. 16.02.2022, Бюл. № 7.

16. Патент 151986 UA. Спосіб профілактики самовільного виникнення горіння та зберігання рослинних матеріалів / Трегубов Д.Г., Гапон Ю.К., Кірєєв О.О., Тарахно О.В., Чиркіна М.А., Вілль М.Ю. Заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2021 06685; заявл. 25.11.2021; 12.10.2022, Бюл.№ 41. 4 с.

17. Патент 153970 UA. Мобільний контейнер для джерел іонізуючого випромінювання / Слепужніков Є.Д., Мінська Н.В., Чиркіна М.А.,Трефілова Л.М., Гапон Ю.К., Шаршанов А.Я. Заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України, опублікований 27.09.2023 р., бюлетень № 39.

 

 
 

 
  
 
 
На кафедрі було підготовлено та захищено 6 дисертацій на здобуття вченого ступеня “доктор наук” та 6 дисертацій на здобуття вченого ступеня “кандидат наук”.
Кандидатські дисертації:
 
• Бабенко О.В. “Використання явища гелеутворення для підвищення ефективності рідинних засобів пожежогасіння” (2004 рік);
• Савченко О.В. “Підвищення ефективності пожежогасіння об‘єктів житлового сектору шляхом використання гелеутворюючих складів” (2008 рік);
• Кустов М.В. “Разработка огнетушащего состава повышенной эффективности на основе водных стабилизированных эмульсий для тушения пожаров класса А ” (2009 рік);
•Прусский А.В. “Разработка газового пожарного извещателя с полупроводниковым чувствительным элементом спиралевидного типа для выявления первичной стадии горения целлюлозосодержащих материалов” (2009 рік);
• Чернуха А.А. “Підвищення ефективності вогнезахисту деревени за допомогою гелеутворюючих складів на основі силікатів” (2012 рік);
• Савельєв Д.І. "Підвищення ефективності гасіння низових лісових пожеж шляхом використання бінарних вогнегасних систем з роздільним подаванням" (2020 рік)
 
Докторські дисертації:
• Киреев А.А. “Гелеобразующие огнетушащие и огнезащитные средства повышенной эффективности применительно к пожарам класса А” (2014 рік);
• Тютюник В.В. “Создание комплексной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций в регионах Украины” (2015 рік);
• Кустов М.В. "Організаційно-технічні методи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що призводять до викиду в атмосферу небезпечних речовин" (2019 рік);
• Дадашов І. Ф. огли "Розвиток наукових основ гасіння горючих рідин твердими пористими матеріалами та гелеутворюючими системами" (2019 рік);
• Шаршанов А.Я. "Розвиток наукових основ захисту речовин і матеріалів від теплового впливу пожежі" (2020 рік);
• Тарахно О.В "Розвиток наукових основ створення еластичних вогнегасних покриттів по текстильних  матеріалах" (2021 рік)