Навчально-методична робота

Співробітниками кафедри видано монографії, підручники, навчальні посібники, практикуми, лабораторні практикуми, методичні вказівки для вивчення курсів з хімії, термодинаміки та теплопередачі, теорії розвитку та припинення горіння, теоретичних основ пожежовибухонебезпеки, основ радіаційної безпеки   та ін. Створено програмні продукти, що використовуються для проведення аудиторних занять та написання кваліфікаційних робіт.

 1. Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна інженерія та біоінженерія / Укладачі: О.Б. Скородумова, Є.Д. Слепужніков, М.А. Чиркіна-Харламова, Ю.К. Гапон, Н.В. Мінська. –Х. : НУЦЗУ, 2023. – 44 с.
 2. Загальна та неорганічна хімія: конспект лекцій/ Укладачі: Ю. К. Гапон, Є. Д. Слепужніков, М. А. Чиркіна. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2023. – 199 с.
 3. Скородумова О.Б. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Технологія вогнестійких захисних покриттів» для здобувачів ступеню магістра зі спеціальності 161 «Хімічні технологія та інженерія» / О.Б.Скородумова. – Х.:НУЦЗУ, 2023.- 9с.
 4. Аналітична хімія: навчальний посібник для здобувачів освітнього ступеню «бакалавр» денної та заочної форми навчання за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та спеціалізацією «Радіаційний та хімічний захист» /Укладачі: О.Б.Скородумова, Ю.М.Данченко ─ Х.:НУЦЗУ, 2023. – 244 с.
 5. Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» (освітньо-професійна програма – «Радіаційний та хімічний захист»)/ Укладачі: Є.Д. Слепужніков, М.А. Чиркіна, О.Б. Скородумова, Ю.К. Гапон. –Х.: НУЦЗУ, 2022. – 40 с.
 6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з фізичної хімії. Укладач: проф. Кіреев О.О. -Харків: НУЦЗУ, 2022 - 12 с.
 7. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Процеси та апарати хімічних виробництв».Укладач: проф. Скородумова О.Б. -Харків: НУЦЗУ, 2022 - 6 с.
 8. Дадашов І.Ф., Кірєєв О.О., Трегубов Д.Г., Тарахно О.В. Гасіння горючих рідин твердими пористими матеріалами та гелеутворюючими системами. Харків: НУЦЗУ, 2021. 218 с.
 9. Христич О.В., Шабанова Г.М., Тарахно О.В., Дейнека В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Фізико-хімічні основи технологічних процесів захисту довкілля» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання.  – Харків: НУЦЗУ, 2021. - 139 с.
 10. Христич О.В., Тарахно О.В., Дейнека В.В. Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Фізико-хімічні основи технологічних процесів захисту довкілля» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання .  – Харків: НУЦЗУ, 2021. - 39с.
 11. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи. Хімія. Кірєєв О.О., Гапон Ю.К., Чиркіна М.А., Христич О.В. - Харків: НУЦЗУ, 2021. – 74 с.
 12. Скородумова О.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Процеси та апарати хімічних виробництв» для курсантів та студентів підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" спеціальність -  161 "Хімічні технології та інженерія" спеціалізація – «Радіаційний та хімічний захист». - Х:НУЦЗУ.- 2021.ч.1.- 120с.
 13. Якісний аналіз. Аналітична задача / Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з курсу «Аналітична хімія» (Лабораторні роботи). //О.Б.Скородумова – Х.: НУЦЗУ, 2021.- 25с.
 14. Титриметричний аналіз / Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з дисципліни «Аналітична хімія»// О.Б.Скородумова – Х.:НУЦЗУ, 2021.- 33с.
 15. Збірник завдань та тестів з дисципліни «Хімія» для здобувачів вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання. Гапон Ю.К., Чиркіна М.А., Христич О.В. - Харків: НУЦЗУ, 2021.
 16. Курс лекцій з дисципліни “Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології”/ А.Я. Шаршанов, О.В. Тарахно  – Х.: НУЦЗУ, електронне видання, 2021. 164 с.
 17. Кірєєв О.О. Хімія у сфері цивільного  захисту: Підручник для здобувачів вищої освіти /О.О. Кірєєв, Ю.К. Гапон, О.В. Христич, В.В. Дейнека.- Харків:НУЦЗУ.2021.-380 с.
 18. Конспект лекцій з дисципліни “Технічні засоби спеціальної обробки” / Укладачі: Є. Д. Слепужніков, М.В. Кустов, М. А. Чиркіна. - Х.: НУЦЗУ, 2021. - 175 с.
 19. Хімія: методичні вказівки для самостійної роботи. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому ( бакалаврському) рівні за заочною (дистанційною) формою навчання / Укладачі: О. О. Кірєєв, Ю. К. Гапон, М. А. Чиркіна, О. В. Христич. – Х.: НУЦЗУ, 2021. – 74 с.
 20. Хімія: збірник завдань та тестів / Укладачі: Ю. К. Гапон, М. А. Чиркіна, О. В. Христич. – Х.: НУЦЗУ, 2021. – 93 с.
 21. Тарахно О. В., Трегубов Д. Г., Жернокльов К. В., Коврегін В. В. Основні положення процесу горіння. Виникнення процесу горіння. Навчальний посібник. Х.: НУЦЗУ, 2020. 408 с.
 22. О. Б. Скородумова, Тарахно О.В. Технологія вогнестійких захисних покриттів: навчальний посібник.-Х. : НУЦЗУ, 2020. – 135 с.
 23. Скородумова О.Б. , Тарахно О.В.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для здобувачів ступеню магістра зі спеціальності 161 «Хімічні технологія та інженерія» / О.Б.Скородумова, О.В.Тарахно.- Х.:НУЦЗУ, 2020.- 14с.
 24. Органічна хімія. Робочий зошит. (Лабораторні роботи). / О.В.Тарахно, О.Б.Скородумова – Х.: НУЦЗУ, 2020.- 48с.
 25. Конспект лекцій з дисципліни “Знешкодження і утилізація небезпечних хімічних речовин” / Укладачі: Чиркіна М.А., Слепужніков М.А., Безугла Ю.С. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 107 с.
 26. Конспект лекцій з дисципліни “Технологія, обладнання та проектування природоохоронних систем” / Укладачі: Чиркіна М.А. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 124 с.
 27. Конспект лекцій з дисципліни “Технічні засоби контролю та розвідки” / Укладачі:   Є. Д. Слепужніков, М. А. Чиркіна. - Х.: НУЦЗУ, 2020. - 175 с.
 28. Тарахно Е.В., Трегубов Д.Г.,  Жерноклев К.В., Хасанова Г.Ш., Казьяхметова Д.Т. Теория развития и прекращения горения. Практикум. Часть II: Учебное пособие. ─ Кокшетау: КТИ КЧС МВД Республики Казахстан, 2019. – 126 с.
 29. Тарахно О.В., Жернокльов К.В., Трегубов Д.Г. "Теорія розвитку та припинення горіння". Робочий зошит для курсантів та студентів 2-го курсу. Ч. 1 – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 86 с.
 30. Тарахно О.В., Жернокльов К.В., Трегубов Д.Г. "Теорія розвитку та припинення горіння". Робочий зошит для курсантів та студентів 3-го курсу. Ч. 2. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 65 с.
 31. Курс лекцій з дисципліни «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів» / А.Я. Шаршанов. – Х.: НУЦЗУ, електронне видання, 2019. 234 с.
 32. Конспект лекцій з дисципліни “Методологія відбору проб для хімічного та радіологічного аналізу” / Укладачі: Є.Д. Слепужніков, М.А. Чиркіна, Ю.С. Безугла – Х.: НУЦЗУ, 2019 – 61 с.
 33. Скородумова О.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Процеси та апарати хімічних виробництв» для курсантів та студентів підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" спеціальність -  161 "Хімічні технології та інженерія" спеціалізація – «Радіаційний та хімічний захист». - Х:НУЦЗУ.- 2019.- ч.2.- 85с
 34. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за напрямом підготовки 16 – «Хімічна та біоінженерія» освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист» / Укладачі: О.В. Тарахно, В.Д. Калугін, М.А. Чиркіна. –Х. НУЦЗУ, 2019. – 38 с
 35. Кустов М.В. Організація та планування захисту населення та територій від наслідків НС на радіаційно-хімічно небезпечних об’єктах. Методичні вказівки та завдання до курсової роботи / М.В. Кустов, Є.Д. Слепужніков – Х.: НУЦЗУ, 2019 – 65 с.
 36. Скородумова О.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Органічна хімія» для курсантів та студентів підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" спеціальність -  161 "Хімічні технології та інженерія" спеціалізація – «Радіаційний та хімічний захист».- Х:НУЦЗУ.– 2019.– ч.1 – 110 с.
 37. Скородумова О.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Органічна хімія» для курсантів та студентів підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" спеціальність -  161 "Хімічні технології та інженерія" спеціалізація – «Радіаційний та хімічний захист».–Х:НУЦЗУ.- 2019.– ч.2­– 110 с. 
 38. Загальна та неорганічна хімія: робочий зошит / Укладачі Калугін В. Д., Кірєєв О. О., Скородумова О. Б., Чиркіна М.А.,  Редькін Ю. І. - Харків: НУЦЗ України, 2018. – 85 с.
 39. Хімія: робочий зошит / Укладачі Калугін В. Д., Христич О.В., Чиркіна М.А. - Харків: НУЦЗ України, 2018. – 60 с.
 40. Тарахно Е.В. Теория развития и прекращения горения. Практикум. 1 часть / Е.В. Тарахно, Д.Г. Трегубов, К.В. Жерноклев, Г.Ш. Хасанова, Д.Т. Казьяхметова ─ Кокшетау, Изд-во КТИ, 2017. – 372 с.
 41. Фізична хімія : Методичні вказівки до виконання курсової роботи / Уклад. О.О. Кірєєв . ─ Х. : НУЦЗУ, 2013 . ─ 12 с.
 42. Общая химическая технология : Методические указания к изучению дисциплины и контрольные задания / Уклад. В.В. Дейнека . ─ Х. : НУГЗУ, 2012 . ─ 114 с.
 43. Фізична хімія : Методичні вказівки для вивчення дисципліни та контрольні завдання / Уклад. О.О. Кірєєв . ─ Х. : НУЦЗУ, 2011 . ─ 114 с.
 44. Кірєєв, О.О. Поверхневі явища та дисперсні системи : Методичні вказівки до вивчення курсу та контрольні завдання . ─ Х. : НУЦЗУ, 2011 . ─ 61 с.
 45. Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни / О.О. Кірєєв, К.В. Жернокльов, В.Д. Калугін та ін. ─ Х. : НУЦЗУ, 2010 . ─ 94 с.
 46. Загальна та спеціальна хімія : Лабораторні роботи : Практикум / О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова, В.Д. Калугін та ін. ─ Х. : УЦЗУ, 2007 . ─ 189 с.
 47. Шаршанов, А.Я. Термодинаміка і теплопередача : Методичні вказівки до вивчення курсу та контрольні завдання / А.Я. Шаршанов, І.В. Сайчук . ─ Х. : УЦЗУ, 2007 . ─ 165с.
 48. Термодинаміка і теплопередача у пожежній справі : Практикум. Лабораторні роботи /А.Я. Шаршанов, А.Р. Дзюбик, А.Л. Лега та ін. ─ Х. : УЦЗУ, 2007 . ─ 250 с.
 49. Тарахно , О.В. Теоретичні основи пожежовибухонебезпеки : Підруч. ─ Х. : АЦЗУ, 2006 . ─ 395 с.
 50. Теорія розвитку та припинення горіння : Метод. вказівки та контрольні завдання для курсантів та слухачів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 7.092.107 "Пожежна безпека" / О.В. Тарахно, К.В. Жернокльов . ─ Х : АЦЗУ, 2005.
 51. Лабораторний практикум з курсу "Теорія розвитку та припинення горіння" / О.В. Тарахно, К.В. Жернокльов, В.М. Баланюк . ─ Х. : АЦЗУ, 2004 . ─ 193 с.
 52. Фізико-хімічні основи використання води в пожежній справі : Навч. посіб. / О.В. Тарахно, А.Я. Шаршанов . ─ Х. : АЦЗУ, 2004 . ─ 252 с.
 53. Кірєєв, О.О. Довідкові матеріали з хімії для курсантів 1 курсу. ─ Х : АЦЗУ, 2004.
 54. Розв'язання задач по хімії / Уклад. О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова . ─ Х : АЦЗУ, 2004.
 55. Практикум з хімії / О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова, О.М. Щербина, В.В. Кукуєва ; ЛІПБ, АЦЗУ . ─ Х. : АЦЗУ, 2004 . ─ 146 с.