Навчально-методична робота

Співробітниками кафедри видано монографії, підручники, навчальні посібники, практикуми, лабораторні практикуми, методичні вказівки для вивчення курсів з хімії, термодинаміки та теплопередачі, теорії розвитку та припинення горіння, теоретичних основ пожежовибухонебезпеки, основ радіаційної безпеки   та ін. Створено програмні продукти, що використовуються для проведення аудиторних занять та написання кваліфікаційних робіт.

 1. Тарахно Е.В., Трегубов Д.Г.,  Жерноклев К.В., Хасанова Г.Ш., Казьяхметова Д.Т. Теория развития и прекращения горения. Практикум. Часть II: Учебное пособие. ─ Кокшетау: КТИ КЧС МВД Республики Казахстан, 2019. – 126 с.
 2. Тарахно О. В., Трегубов Д. Г., Жернокльов К. В., Коврегін В. В. Основні положення процесу горіння. Виникнення процесу горіння. Навчальний посібник. Х.: НУЦЗУ, 2020. 408 с.
 3. Дадашов І.Ф., Кірєєв О.О., Трегубов Д.Г., Тарахно О.В. Гасіння горючих рідин твердими пористими матеріалами та гелеутворюючими системами. Харків: НУЦЗУ, 2021. 218 с.
 4. Тарахно Е.В. Теория развития и прекращения горения. Практикум. 1 часть / Е.В. Тарахно, Д.Г. Трегубов, К.В. Жерноклев, Г.Ш. Хасанова, Д.Т. Казьяхметова ─ Кокшетау, Изд-во КТИ, 2017. – 372 с.
 5. Тарахно О.В., Жернокльов К.В., Трегубов Д.Г. "Теорія розвитку та припинення горіння". Робочий зошит для курсантів та студентів 2-го курсу. Ч. 1 – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 86 с.
 6. Тарахно О.В., Жернокльов К.В., Трегубов Д.Г. "Теорія розвитку та припинення горіння". Робочий зошит для курсантів та студентів 3-го курсу. Ч. 2. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 65 с.
 7. Христич О.В., Шабанова Г.М., Тарахно О.В., Дейнека В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Фізико-хімічні основи технологічних процесів захисту довкілля» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання.  – Харків: НУЦЗУ, 2021. - 139 с.
 8. Христич О.В., Тарахно О.В., Дейнека В.В. Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Фізико-хімічні основи технологічних процесів захисту довкілля» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання .  – Харків: НУЦЗУ, 2021. -  39с.
 9. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи. Хімія. Кірєєв О.О., Гапон Ю.К., Чиркіна М.А., Христич О.В. - Харків: НУЦЗУ, 2021. – 74 с.
 10. Збірник завдань та тестів з дисципліни «Хімія» для здобувачів вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання. Гапон Ю.К., Чиркіна М.А., Христич О.В. - Харків: НУЦЗУ, 2021.
 11. Курс лекцій з дисципліни «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів» / А.Я. Шаршанов. – Х.: НУЦЗУ, електронне видання, 2019. 234 с.
 12. Курс лекцій з дисципліни “Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології”/ А.Я. Шаршанов, О.В. Тарахно  – Х.: НУЦЗУ, електронне видання, 2021. 164 с.
 13. Загальна та неорганічна хімія: робочий зошит / Укладачі Калугін В. Д., Кірєєв О. О., Скородумова О. Б., Чиркіна М.А.,  Редькін Ю. І. - Харків: НУЦЗ України, 2018. – 85 с.
 14. Хімія: робочий зошит / Укладачі Калугін В. Д., Христич О.В., Чиркіна М.А. - Харків: НУЦЗ України, 2018. – 60 с.
 15. Конспект лекцій з дисципліни “Методологія відбору проб для хімічного та радіологічного аналізу” / Укладачі: Є.Д. Слепужніков, М.А. Чиркіна, Ю.С. Безугла – Х.: НУЦЗУ, 2019 – 61 с.
 16. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за напрямом підготовки 16 – «Хімічна та біоінженерія» освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист» / Укладачі: О.В. Тарахно, В.Д. Калугін, М.А. Чиркіна. –Х. НУЦЗУ, 2019. – 38 с
 17. Конспект лекцій з дисципліни “Знешкодження і утилізація небезпечних хімічних речовин” / Укладачі: Чиркіна М.А., Слепужніков М.А., Безугла Ю.С. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 107 с.
 18. Конспект лекцій з дисципліни “Технологія, обладнання та проектування природоохоронних систем” / Укладачі: Чиркіна М.А. – Х. : НУЦЗУ, 2020. – 124 с.
 19. Кустов М.В. Організація та планування захисту населення та територій від наслідків НС на радіаційно-хімічно небезпечних об’єктах. Методичні вказівки та завдання до курсової роботи / М.В. Кустов, Є.Д. Слепужніков – Х.: НУЦЗУ, 2019 – 65 с.
 20. Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» (освітньо-професійна програма – «Радіаційний та хімічний захист»)/ Укладачі: Є.Д. Слепужніков, М.А. Чиркіна, О.Б. Скородумова, Ю.К. Гапон. –Х.: НУЦЗУ, 2022. – 40 с.
 21. Кірєєв О.О. Хімія у сфері цивільного  захисту: Підручник для здобувачів вищої освіти /О.О. Кірєєв, Ю.К. Гапон, О.В. Христич, В.В. Дейнека.- Харків:НУЦЗУ.2021.-380 с.
 22. Конспект лекцій з дисципліни “Технічні засоби контролю та розвідки” / Укладачі:   Є. Д. Слепужніков, М. А. Чиркіна. - Х.: НУЦЗУ, 2020. - 175 с.
 23. Конспект лекцій з дисципліни “Технічні засоби спеціальної обробки” / Укладачі: Є. Д. Слепужніков, М.В. Кустов, М. А. Чиркіна. - Х.: НУЦЗУ, 2021. - 175 с.
 24. Хімія: методичні вказівки для самостійної роботи. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому ( бакалаврському) рівні за заочною (дистанційною) формою навчання / Укладачі: О. О. Кірєєв, Ю. К. Гапон, М. А. Чиркіна, О. В. Христич. – Х.: НУЦЗУ, 2021. – 74 с.
 25. Хімія: збірник завдань та тестів / Укладачі: Ю. К. Гапон, М. А. Чиркіна, О. В. Христич. – Х.: НУЦЗУ, 2021. – 93 с.
 26. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з фізичної хімії. Укладач: проф. Кіреев О.О. -Харків: НУЦЗУ, 2022 - 12 с.
 27. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Процеси та апарати хімічних виробництв».Укладач: проф. Скородумова О.Б. -Харків: НУЦЗУ, 2022 - 6 с.
 28. Лабораторний практикум з курсу "Теорія розвитку та припинення горіння" / О.В. Тарахно, К.В. Жернокльов, В.М. Баланюк . ─ Х. : АЦЗУ, 2004 . ─ 193 с.
 29. Теорія розвитку та припинення горіння : Метод. вказівки та контрольні завдання для курсантів та слухачів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 7.092.107 "Пожежна безпека" / О.В. Тарахно, К.В. Жернокльов . ─ Х : АЦЗУ, 2005 
 30. Фізико-хімічні основи використання води в пожежній справі : Навч. посіб. / О.В. Тарахно, А.Я. Шаршанов . ─ Х. : АЦЗУ, 2004 . ─ 252 с.
 31. Тарахно , О.В. Теоретичні основи пожежовибухонебезпеки : Підруч. ─ Х. : АЦЗУ, 2006 . ─ 395 с.
 32. Конспект лекцій з хімії : Навч. посіб.: Ч.2 / О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова . ─ Х. : АПБУ, 2003 . ─ 134 с.
 33. Кірєєв, О.О. Довідкові матеріали з хімії для курсантів 1 курсу. ─ Х : АЦЗУ, 2004.
 34. Розв'язання задач по хімії / Уклад. О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова . ─ Х : АЦЗУ, 2004.
 35. Загальна та спеціальна хімія : Лабораторні роботи : Практикум / О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова, В.Д. Калугін та ін. ─ Х. : УЦЗУ, 2007 . ─ 189 с.
 36. Практикум з хімії / О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова, О.М. Щербина, В.В. Кукуєва ; ЛІПБ, АЦЗУ . ─ Х. : АЦЗУ, 2004 . ─ 146 с.
 37. Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни / О.О. Кірєєв, К.В. Жернокльов, В.Д. Калугін та ін. ─ Х. : НУЦЗУ, 2010 . ─ 94 с.
 38. Фізична хімія : Методичні вказівки для вивчення дисципліни та контрольні завдання / Уклад. О.О. Кірєєв . ─ Х. : НУЦЗУ, 2011 . ─ 114 с.
 39. Кірєєв, О.О. Поверхневі явища та дисперсні системи : Методичні вказівки до вивчення курсу та контрольні завдання . ─ Х. : НУЦЗУ, 2011 . ─ 61 с.
 40. Фізична хімія : Методичні вказівки до виконання курсової роботи / Уклад. О.О. Кірєєв . ─ Х. : НУЦЗУ, 2013 . ─ 12 с.
 41. Общая химическая технология : Методические указания к изучению дисциплины и контрольные задания / Уклад. В.В. Дейнека . ─ Х. : НУГЗУ, 2012 . ─ 114 с.
 42. Шаршанов, А.Я. Термодинаміка і теплопередача : Методичні вказівки до вивчення курсу та контрольні завдання / А.Я. Шаршанов, І.В. Сайчук . ─ Х. : УЦЗУ, 2007 . ─ 165с.
 43. Термодинаміка і теплопередача у пожежній справі : Практикум. Лабораторні роботи /А.Я. Шаршанов, А.Р. Дзюбик, А.Л. Лега та ін. ─ Х. : УЦЗУ, 2007 . ─ 250 с.